Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2017;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.156.357

4.943.574

3.770.862

1.234.016

244.588

– 211.635

– 1.172.459

35.486

– 115.496

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Goed functionerende economie en markten

188.943

185.726

30.900

1.102

1.102

8.300

27.704

22.047

48.437

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.357.564

829.651

114.332

887.258

34.265

2.114

– 362.948

– 20.058

12.169

3

Toekomstfonds

94.489

145.118

36.388

178.471

75.415

2.001

9.694

9.134

8.340

4

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

13.472.436

1.902.455

3.426.661

56.676

22.754

– 244.275

– 888.683

– 15.395

– 200.766

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

77.800

77.800

8.560

8.560

 

– 12.315

– 12.315

 

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

650.823

538.382

57.398

23.690

24.442

17.613

55.429

52.282

29.823

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

855.509

804.513

75

2.570

2.371

 

22.401

20.292

56

8

Natuur en biodiversiteit

124.509

125.645

69.282

– 14.558

– 14.568

1.600

– 3.413

– 173

– 4.997

 

Niet-beleidsartikelen

                 

40

Apparaat

334.284

334.284

35.826

– 4.564

– 4.564

1.012

74.483

74.483

– 8.558

41

Nominaal en Onvoorzien

     

94.811

94.811

 

– 94.811

– 94.811

 
   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotverschillen (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.217.914

5.223.648

3.443.731

12.760.098

5.067.388

3.682.386

– 5.457.816

– 156.260

238.655

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Goed functionerende economie en markten

217.749

208.875

87.637

212.076

208.679

90.319

– 5.673

– 196

2.682

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.881.874

843.858

128.615

1.654.654

843.402

134.101

– 1.227.220

– 456

5.486

3

Toekomstfonds

282.654

229.667

46.729

198.306

130.373

52.632

– 84.348

– 99.294

5.903

4

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

12.640.429

1.909.814

2.981.620

8.618.677

1.887.248

3.202.936

– 4.021.752

– 22.566

221.316

5

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

74.045

74.045

 

58.215

47.099

225

– 15.830

– 26.946

225

6

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

729.942

615.106

104.834

662.357

614.513

110.457

– 67.585

– 593

5.623

7

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

880.480

827.176

131

841.111

817.051

132

– 39.369

– 10.125

1

8

Natuur en biodiversiteit

106.538

110.904

65.885

111.508

115.829

65.691

4.970

4.925

– 194

 

Niet-beleidsartikelen

           

40

Apparaat

404.203

404.203

28.280

403.194

403.194

25.893

– 1.009

– 1.009

– 2.387

41

Nominaal en Onvoorzien

                 

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotverschillen (+ of –)

Agentschap Telecom

           

Totale baten

39.256

 

3.300

42.556

42.809

253

Totale lasten

40.251

 

3.300

43.551

45.218

1.667

Saldo van baten en lasten

– 995

   

– 995

– 2.409

– 1.414

             

Totale kapitaalontvangsten

4.800

   

4.800

4.870

70

Totale kapitaaluitgaven

5.622

   

5.622

3.749

– 1.873

             

Dienst ICT Uitvoering

           

Totale baten

230.000

16.708

17.850

264.558

283.343

18.785

Totale lasten

230.000

16.708

17.850

264.558

278.933

14.375

Saldo van baten en lasten

       

4.410

4.410

         

 

Totale kapitaalontvangsten

25.000

48.400

– 21.550

51.850

27.087

– 24.763

Totale kapitaaluitgaven

41.900

51.536

24.418

117.854

38.953

– 78.901

         

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

       

 

Totale baten

335.399

   

335.399

344.157

8.758

Totale lasten

335.399

   

335.399

338.111

2.712

Saldo van baten en lasten

       

6.046

6.046

         

 

Totale kapitaalontvangsten

26.609

   

26.609

16.855

– 9.754

Totale kapitaaluitgaven

40.605

   

40.605

31.428

– 9.177

         

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

       

 

Totale baten

441.950

57.620

40.663

540.233

554.598

14.365

Totale lasten

441.950

57.620

46.481

546.051

554.259

8.208

Saldo van baten en lasten

   

– 5.818

– 5.818

339

– 5.479

         

 

Totale kapitaalontvangsten

10.000

9.300

 

19.300

25.654

6.354

Totale kapitaaluitgaven

13.700

2.283

 

15.983

11.826

– 4.157

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

32.550

32.550

32.550

11.696

11.696

 

– 174

– 174

 
 

Subtotaal

32.550

32.550

32.550

11.696

11.696

 

– 174

– 174

 
                     
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2016

         

11.696

     
 

Correctie eindsaldo 2016

         

344

     
 

Subtotaal

         

12.040

     
                     
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2017

                 
 

Totaal

32.550

32.550

32.550

11.696

11.696

12.040

– 174

– 174

 
   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotverschillen (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

44.072

44.072

32.550

38.600

38.600

45.957

– 5.472

– 5.472

13.407

 

Subtotaal

44.072

44.072

32.550

38.600

38.600

45.957

– 5.472

– 5.472

13.407

                     
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2016

   

11.696

   

11.696

     
 

Correctie eindsaldo 2016

   

344

   

344

     
 

Subtotaal

   

12.040

   

12.040

     
       

           
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2017

   

19.396

19.396

 

19.396

19.396

 
 

Totaal

44.072

44.072

44.590

57.996

57.996

57.997

13.924

13.924

13.407

Licence