Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2017 en vastgesteld bij de wet van 21 december 2016, Stb. 12, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 februari 2018, Stb. 20;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het agentschap voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Departementale Slotwet behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

33.991.682

33.601.940

1.768.281

– 2.003.785

– 1.541.275

– 14.416

1.807

– 49.739

132.050

 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

16.292

16.092

24.000

415

415

0

570

570

3.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.697.493

6.796.544

2.572

98.431

67.306

0

67.656

34.995

44.362

3

Arbeidsongeschiktheid

787

787

0

0

0

0

14

14

0

4

Jonggehandicapten

3.239.793

3.239.793

0

– 29.350

– 29.350

0

– 7.965

– 7.965

18.150

5

Werkloosheid

190.345

190.345

0

– 2.300

– 2.300

0

– 14.607

– 20.757

1.171

6

Ziekte en zwangerschap

7.450

7.450

0

257

257

0

486

486

0

7

Kinderopvang

2.597.959

2.597.959

1.426.533

27.923

27.923

9.075

35.218

35.218

50.517

8

Oudedagsvoorziening

24.887

24.887

0

– 224

– 224

0

494

494

0

9

Nabestaanden

1.253

1.253

0

0

0

0

23

23

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.560.635

5.560.635

285.799

– 6.982

– 6.982

– 16.486

– 83.033

– 83.033

– 12.641

11

Uitvoeringskosten

434.478

434.478

0

44.378

44.378

0

12.587

12.587

15.648

12

Rijksbijdragen

13.957.930

13.957.930

0

– 1.565.410

– 1.565.410

0

27.675

27.675

423

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

319.351

323.351

600

– 16.850

– 16.850

0

34.964

25.338

9.868

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

278.449

278.824

28.777

– 2.375

– 2.375

– 7.181

– 833

– 833

550

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Algemeen

37.717

37.749

0

2.265

2.900

176

458

– 2.651

1.002

99

Nominaal en onvoorzien

626.863

133.863

0

– 553.963

– 60.963

0

– 71.900

– 71.900

0

Departementale slotwet behorende bij de Wet van ..., Stb ...

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.989.704

32.010.926

1.885.915

31.761.946

31.816.567

1.855.848

– 227.758

– 194.359

– 30.067

 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

17.277

17.077

27.000

20.064

15.854

29.240

2.787

– 1.223

2.240

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.863.580

6.898.845

46.934

6.751.201

6.809.474

48.492

– 112.379

– 89.371

1.558

3

Arbeidsongeschiktheid

801

801

0

804

804

0

3

3

0

4

Jonggehandicapten

3.202.478

3.202.478

18.150

3.202.010

3.202.010

18.151

– 468

– 468

1

5

Werkloosheid

173.438

167.288

1.171

173.025

166.729

1.171

– 413

– 559

0

6

Ziekte en zwangerschap

8.193

8.193

0

7.578

7.578

0

– 615

– 615

0

7

Kinderopvang

2.661.100

2.661.100

1.486.125

2.610.668

2.610.681

1.464.185

– 50.432

– 50.419

– 21.940

8

Oudedagsvoorziening

25.157

25.157

0

24.175

24.175

0

– 982

– 982

0

9

Nabestaanden

1.276

1.276

0

1.111

1.111

0

– 165

– 165

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.470.620

5.470.620

256.672

5.441.004

5.441.004

244.399

– 29.616

– 29.616

– 12.273

11

Uitvoeringskosten

491.443

491.443

15.648

490.919

490.919

15.649

– 524

– 524

1

12

Rijksbijdragen

12.420.195

12.420.195

423

12.420.196

12.420.196

423

1

1

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

337.465

331.839

10.468

309.023

328.040

10.378

– 28.442

– 3.799

– 90

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

275.241

275.616

22.146

274.694

265.018

22.300

– 547

– 10.598

154

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Algemeen

40.440

37.998

1.178

35.474

32.974

1.460

– 4.966

– 5.024

282

99

Nominaal en onvoorzien

1.000

1.000

0

0

0

0

– 1.000

– 1.000

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap SZW van het Ministerie van SZW (XV) voor het jaar 2017 (Slotwet)

Begroting 2017

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

vastgestelde begroting

mutataties (+ of –) 1e suppletoire begroting

mutataties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotverschillen (+ of –)

Agentschap SZW

           

totaal baten

16.800

– 300

90

16.590

16.511

– 79

totaal lasten

16.800

300

390

17.490

17.082

– 408

saldo van baten en lasten

0

– 600

– 300

– 900

– 571

329

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

1.150

0

0

1.150

2.620

1.470

Licence