Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten- Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Dienst Justis en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 3

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister van Veiligheid en Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie heeft op grond van de artikelen 93 en 105 tot en met 107 van de Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017
Departementale begrotingsstaat (VI) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...
Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017
(x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.578.350

12.580.755

2.045.990

         
 

Beleidsartikelen

     

31

Nationale Politie

5.546.131

5.547.979

16.500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.469.910

1.469.910

291.721

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

672.645

672.645

1.305.182

34

Straffen en Beschermen

2.575.032

2.575.032

99.505

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

257.893

257.893

0

37

Vreemdelingen

1.627.341

1.627.341

306.400

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

91

Apparaat kerndepartement

425.525

426.082

26.682

92

Nominaal en onvoorzien

806

806

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017 behorende bij de Wet van ..., Stb. ...
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017
(x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.086.348

2.086.348

0

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

396.137

396.137

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

131.053

131.053

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

68.960

68.960

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

35.073

35.073

0

       

Totaal

2.717.571

2.717.571

0

(x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

28.523

10.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

30.910

13.410

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

7.876

2.600

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

8.350

4.500

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

0

0

     

Totaal

75.659

30.510

Geraamde uitgaven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor het jaar 2017Begrotingsuitgaven 2017 € 12.581 mln.

Geraamde uitgaven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor het jaar 2017Begrotingsuitgaven 2017 € 12.581 mln.

Geraamde ontvangsten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor het jaar 2017Begrotingsontvangsten 2017 € 2.046 mln.

Geraamde ontvangsten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen voor het jaar 2017Begrotingsontvangsten 2017 € 2.046 mln.
Licence