Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (bedragen x € 1.000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

33.991.682

33.601.940

1.768.281

         
 

Beleidsartikelen

33.054.153

33.157.004

1.739.504

         

1

Arbeidsmarkt

16.192

15.992

24.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.703.093

6.802.144

2.572

3

Arbeidsongeschiktheid

787

787

0

4

Jonggehandicapten

3.239.793

3.239.793

0

5

Werkloosheid

190.345

190.345

0

6

Ziekte en zwangerschap

7.450

7.450

0

7

Kinderopvang

2.597.959

2.597.959

1.426.533

8

Oudedagsvoorziening

24.887

24.887

0

9

Nabestaanden

1.253

1.253

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.560.635

5.560.635

285.799

11

Uitvoering

434.478

434.478

0

12

Rijksbijdragen

13.957.930

13.957.930

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

319.351

323.351

600

         
 

Niet-beleidsartikelen

937.529

444.936

28.777

         

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

277.949

278.324

28.777

97

Aflopende regelingen

0

0

0

98

Algemeen

37.717

37.749

0

99

Nominaal en onvoorzien

621.863

128.863

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (bedragen x € 1.000)
 

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

16.800

16.800

0

       

Totaal

16.800

16.800

0

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

1.150

0

     

Totaal

1.150

0

Begrotingsuitgaven 2017 (totaal € 33.602 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsuitgaven 2017 (totaal € 33.602 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsontvangsten 2017 (totaal € 1.768 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsontvangsten 2017 (totaal € 1.768 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-uitgaven 2017 (totaal € 57.041 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-uitgaven 2017 (totaal € 57.041 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-ontvangsten 2017 (totaal € 365 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-ontvangsten 2017 (totaal € 365 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Licence