Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2018.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ministerie van Financiën (IXB)

 

Vastgestelde begroting

Mutatie 1e suppletoire begroting

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

16.471.958

7.117.510

144.081.447

– 5.906.715

49.472

2.754.841

               
 

Beleidsartikelen

           

01

Belastingen

2.872.375

2.886.061

139.732.815

160.786

160.786

2.132.183

02

Financiële markten

28.769

28.769

13.021

– 71.827

– 6.827

– 984

03

Financieringsactiviteiten

publiek-private sector

18.588

366.932

984.550

– 5.730.282

– 282

619.796

04

Internationale financiële betrekkingen

257.820

419.328

7.032

– 225.115

– 63.928

500

05

Exportkredietkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.012.742

75.442

280.422

0

0

0

06

BTW-compensatiefonds

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.160

3.160

3.160

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

08

Centraal apparaat

233.707

233.707

53.355

2.457

2.457

186

10

Nominaal en onvoorzien

37.705

97.019

0

– 45.894

– 45.894

0

Nationale Schuld (IXA)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

48.177.587

48.177.587

49.843.731

– 1.535.884

– 1.535.884

– 3.010.936

               

01

Financiering staatsschuld

46.645.396

46.645.396

38.322.000

– 1.535.888

– 1.535.888

– 2.124.000

02

Kasbeheer

1.532.191

1.532.191

11.521.731

4

4

– 886.936

Licence