Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.339.722

5.550.381

668.894

225.460

224.925

140.974

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

22.862

22.862

0

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

3.556

3.556

500

3

Woningmarkt

4.157.089

4.157.089

487.000

– 35.260

– 35.260

5.100

4

Woonomgeving en bouw

147.486

342.486

91

14.731

14.731

0

5

Ruimte en omgeving

91.576

107.235

8.824

29.721

29.721

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

148.520

148.520

513

36.401

35.866

6.661

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

1.000

1.000

0

8

Kwaliteit Rijksdienst

19.535

19.535

0

48.566

48.566

36.500

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

5.810

5.810

52.194

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

11

Centraal apparaat

342.156

342.156

15.280

78.366

78.366

39.129

12

Algemeen

10.265

10.265

0

2.140

2.140

890

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

17.567

17.567

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (VII)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Totaal lasten

Totaal baten

Saldo lasten en baten

Logius

206.331

206.331

0

0

0

0

P-Direkt

91.069

91.069

0

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

204.631

204.631

0

17.540

17.540

0

FMHaaglanden

106.452

106.452

0

10.534

10.534

0

SSC ICT

258.681

258.681

0

0

0

0

Rijksvastgoedbedrijf

1.312.800

1.312.800

0

– 131.936

– 131.936

0

Dienst van de Huurcommissie

13.214

13.214

0

0

0

0

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

124.918

124.918

0

0

0

0

Naam agentschap (VII)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Logius

– 400

0

0

0

P-Direkt

– 3.582

8.000

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

– 1.527

0

0

2.927

FMHaaglanden

– 8.106

4.200

– 8.891

6.840

SSC ICT

– 85.331

30.000

0

0

Rijksvastgoedbedrijf

– 771.043

575.775

– 312.486

278.000

Dienst van de Huurcommissie

0

0

0

0

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

– 12.433

7.000

0

0

Licence