Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 en vastgesteld bij de wet van 17 november 2017, Kamerstuk 34 775 X.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de wet van 17 november 2017, Stb. ...

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1.000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

9.679.320

9.453.631

426.415

1.247.384

1.247.384

95.327

10.926.704

10.701.015

521.742

                   

Beleidsartikelen

7.871.140

7.645.451

388.984

1.092.172

1.092.172

49.831

8.963.312

8.737.623

438.815

                   

1. Inzet

308.090

335.839

26.707

– 56.906

– 56.906

0

251.184

278.933

26.707

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

788.194

788.194

21.758

54.923

54.923

– 33

843.117

843.117

21.725

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.321.608

1.321.608

10.546

48.746

48.746

– 4.057

1.370.354

1.370.354

6.489

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

721.770

721.770

12.066

43.645

43.645

– 11

765.415

765.415

12.055

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

361.774

361.774

4.608

37.317

37.317

– 11

399.091

399.091

4.597

6. Investeringen krijgsmacht

2.353.724

2.100.286

188.526

865.041

865.041

45.715

3.218.765

2.965.327

234.241

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

860.247

860.247

43.409

– 3.606

– 3.606

8.231

856.641

856.641

51.640

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

1.155.733

1.155.733

81.364

103.012

103.012

– 3

1.258.745

1.258.745

81.361

                   

Niet-beleidsartikelen

1.808.180

1.808.180

37.431

155.212

155.212

45.496

1.963.392

1.963.392

82.927

                   

9 Algemeen

98.233

98.233

 

16.226

16.226

 

114.459

114.459

 

10 Apparaat kerndepartement

1.579.275

1.579.275

37.431

109.047

109.047

45.496

1.688.322

1.688.322

82.927

11 Geheime uitgaven

7.470

7.470

 

– 363

– 363

 

7.107

7.107

 

12 Nominaal en Onvoorzien

123.202

123.202

 

30.302

30.302

 

153.504

153.504

 
Licence