Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar voor het jaar 2018.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000).

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties (+ of –)

1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

8.340.012

8.357.544

14.678

681.346

681.314

18.434

               
 

Beleidsartikelen

           

11

Integraal waterbeleid

33.076

45.789

0

3.883

6.866

278

13

Bodem en Ondergrond

57.228

53.840

0

– 5.010

– 12.043

2.950

14

Wegen en verkeersveiligheid

29.319

38.725

6.782

1.173

1.083

0

16

Openbaar Vervoer en Spoor

7.846

18.622

0

– 381

354

0

17

Luchtvaart

53.855

16.837

1.115

510

1.260

810

18

Scheepvaart en Havens

35.076

30.896

0

28.481

10.187

200

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

44.148

45.116

0

6.956

7.545

0

20

Lucht en Geluid

20.374

34.374

0

– 4.026

– 2.332

0

21

Duurzaamheid

68.776

68.021

0

– 1.308

– 2.753

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

28.439

34.937

250

9.071

10.806

2.182

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

49.568

50.508

0

– 60

– 60

0

24

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

0

0

0

0

25

Brede doeluitkering

881.534

881.588

0

6.875

29.567

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.564.953

6.564.953

0

444.899

444.899

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

97

Algemeen departement

82.187

85.513

1.101

47.959

32.317

2.556

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

280.211

284.403

5.430

– 2.989

8.305

9.458

99

Nominaal en onvoorzien

108

108

0

145.313

145.313

0

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x 1.000).

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.489.737

2.480.737

9.000

363.250

363.250

9.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

140.338

140.338

0

500

500

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

79.312

79.312

0

– 110

– 110

0

Totaal

2.709.387

2.700.387

9.000

363.640

363.640

9.000

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Rijkswaterstaat

92.000

40.000

12.400

– 7.638

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

0

0

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

1.458

510

4.372

6.872

Totaal

93.658

40.510

16.772

– 766

Licence