Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB), voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

113.363

113.363

5.695

17.423

17.423

0

– 3.617

– 3.617

170

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

54.934

54.934

1.950

9.475

9.475

0

– 2.546

– 2.546

0

2

Algemene Rekenkamer

28.541

28.541

1.217

2.672

2.672

0

– 77

– 77

0

3

De Nationale ombudsman

16.311

16.311

2.189

2.102

2.102

0

112

112

0

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.730

4.730

29

447

447

0

468

468

170

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.814

1.814

60

22

22

0

41

41

0

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.758

2.758

200

32

32

0

361

361

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

1.980

1.980

50

24

24

0

556

556

0

9

Kiesraad

2.295

2.295

0

0

0

0

117

117

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

2.649

2.649

0

– 2.649

– 2.649

0

Licence