Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2018.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

61.308

61.308

4.402

         
 

Beleidsartikel

61.308

61.308

4.402

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

61.308

61.308

4.402

         
 

Niet-beleidsartikel

     

3

Nominaal en onvoorzien

Art.

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.825

1.825

37

         
 

Beleidsartikel

1.825

1.825

37

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

1.825

1.825

37

         
 

Niet-beleidsartikel

     

3

Nominaal en onvoorzien

Art.

Omschrijving

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

– 1.515

– 1.515

– 500

         
 

Beleidsartikel

– 1.515

– 1.515

– 500

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

– 1.515

– 1.515

– 500

         
 

Niet-beleidsartikel

     

3

Nominaal en onvoorzien

Wijziging van de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.431

2.431

2.431

         
 

Beleidsartikel

2.431

2.431

2.431

1

Kabinet van de Koning

2.431

2.431

2.431

Art.

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

84

84

84

         
 

Beleidsartikel

84

84

84

1

Kabinet van de Koning

84

84

84

Art.

Omschrijving

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

– 1

– 1

– 1

         
 

Beleidsartikel

– 1

– 1

– 1

1

Kabinet van de Koning

– 1

– 1

– 1

Wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.494

2.494

0

         
 

Beleidsartikel

2.494

2.494

 

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.494

2.494

0

Art.

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

57

57

0

         
 

Beleidsartikel

57

57

0

1

Commissie van Toezicht op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

57

57

0

Art.

Omschrijving

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

– 300

– 300

0

         
 

Beleidsartikel

– 300

– 300

0

1

Commissie van Toezicht op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

– 300

– 300

0

Licence