Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds voor het jaar 2018.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting1

Mutaties 3e en 4e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

73.655

246.086

41.670

222.913

222.913

3.951

165.300

165.300

0

22.488

22.488

3.362

                           
 

Beleidsartikelen

                       

1

Waarborgfunctie

40.717

40.717

0

6.598

6.598

3.951

0

0

0

244

244

99

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

11.005

11.005

3.949

462

462

0

0

0

0

26.438

26.438

2.463

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

172.431

37.721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

205.642

205.642

0

165.300

165.300

0

– 4.582

– 4.582

800

                           
 

Niet beleidsartikelen

                       

6

Apparaat

21.059

21.059

0

1.775

1.775

0

0

0

0

3.203

3.203

0

7

Nominaal en onvoorzien

874

874

0

8.436

8.436

0

0

0

0

-2.815

-2.815

0

1

inclusief 1e en 2e incidentele suppletoire begroting.

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.386

41.386

41.386

0

0

0

693

693

693

                     
 

Beleidsartikel

                 

1

BES-Fonds

41.386

41.386

41.386

0

0

0

693

693

693

Licence