Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Investeren in waterveiligheid

276.534

526.713

197.844

495.771

– 79.868

– 743

– 102.672

72.451

4.236

02

Investeren in zoetwatervoorziening

8.516

21.863

3.041

26.487

15.950

1

– 22.743

– 21.589

– 2.288

03

Beheer, onderhoud en vervanging

163.977

188.765

 

21.718

12.518

 

– 3.245

10.260

 

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

669.330

47.730

 

6.604

– 507

 

1.082.160

– 24.220

800

051

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

276.219

276.099

 

21.356

21.081

 

– 894

13.100

 

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

889.933

   

– 3.669

   

– 10.988

07

Investeren in waterkwaliteit

37.591

29.648

 

59.696

55.024

460

– 57.612

– 58.303

– 61

                     
 

Subtotaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

630.632

24.198

– 3.951

894.994

– 8.301

– 8.301

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

28.149

     
 

Subtotaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

630.632

24.198

24.198

894.994

– 8.301

– 8.301

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

         

0

   

0

 

Totaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

630.632

24.198

24.198

894.994

– 8.301

– 8.301

1

Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence