Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Begroting 2018 (incl. amendementen en ISB)

Standen 1e suppletoire begroting

Standen 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

9.679.320

9.453.631

426.415

10.926.704

10.701.015

521.742

11.882.214

9.500.330

610.459

                     
 

Beleidsartikelen

7.871.140

7.645.451

388.984

8.963.312

8.737.623

438.815

9.986.759

7.604.875

419.005

                     

1

Inzet

308.090

335.839

26.707

251.184

278.933

26.707

255.283

283.032

34.007

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

788.194

788.194

21.758

843.117

843.117

21.725

859.954

859.954

21.725

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.321.608

1.321.608

10.546

1.370.354

1.370.354

6.489

1.324.684

1.324.684

6.489

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

721.770

721.770

12.066

765.415

765.415

12.055

762.598

762.598

19.555

5

Taakuitvoering koninklijke marechaussee

361.774

361.774

4.608

399.091

399.091

4.597

405.222

405.222

14.587

6

Investeringen krijgsmacht

2.353.724

2.100.286

188.526

3.218.765

2.965.327

234.241

4.184.336

1.774.703

198.341

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

860.247

860.247

43.409

856.641

856.641

51.640

907.113

907.113

40.940

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.155.733

1.155.733

81.364

1.258.745

1.258.745

81.361

1.287.569

1.287.569

83.361

                     
 

Niet-beleidsartikelen

1.808.180

1.808.180

37.431

1.963.392

1.963.392

82.927

1.895.455

1.895.455

191.454

                     

9

Algemeen

98.233

98.233

 

114.459

114.459

 

95.683

95.683

 

10

Centraal apparaat

1.579.275

1.579.275

37.431

1.688.322

1.688.322

82.927

1.737.166

1.737.166

191.454

11

Geheime uitgaven

7.470

7.470

 

7.107

7.107

 

7.470

7.470

 

12

Nominaal en onvoorzien

123.202

123.202

 

153.504

153.504

 

55.136

55.136

 
Licence