Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.230.661

8.287.069

247.502

790.696

751.789

– 214.390

– 790.869

– 823.103

– 3.053

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Integraal waterbeleid

33.076

45.789

 

3.883

6.866

278

2.079

– 4.045

319

13

Ruimtelijke ontwikkeling

57.227

53.840

8.824

– 5010

– 12.043

2.950

9.435

– 18.786

– 2.950

14

Wegen en verkeersveiligheid

27.319

36.725

6.782

3.173

3.083

 

9.530

7.374

– 2.042

16

Spoor

7.846

18.622

 

– 381

354

 

– 539

– 2.593

143

17

Luchtvaart

38.305

15.162

1.115

16.060

2.935

810

– 32.635

3.080

– 311

18

Scheepvaart en Havens

4.576

25.396

 

58.981

15.687

200

– 18.929

– 1.755

 

19

Klimaat

44.148

45.116

224.000

6.956

7.545

– 224.000

7.128

3.316

431

20

Lucht en Geluid

20.374

34.374

 

– 4.026

– 2.332

 

1.969

– 8.083

 

21

Duurzaamheid

35.176

34.421

 

32.292

30.847

 

– 8.459

– 11.695

106

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

28.439

34.937

250

9.071

10.806

2.182

9.868

5.932

959

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

49.568

50.508

 

– 60

– 60

 

2.586

1.726

 

24

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

       

13.365

13.365

 

25

Brede doeluitkering

881.534

881.588

 

6.875

29.567

 

57.057

18.419

 

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.564.953

6.564.953

 

444.899

444.899

 

– 700.347

– 679.027

 
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

54.487

57.813

1.101

75.659

60.017

2.556

7.654

4.547

 

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

280.211

284.403

5.430

– 2.989

8.305

9.458

14.984

10.603

292

99

Nominaal en onvoorzien

108

108

 

145.313

145.313

 

– 165.615

– 165.481

 

Wijziging van de suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

2.489.737

2.480.737

9.000

363.250

363.250

0

– 203.187

– 212.911

9.724

Inspectie Leefomgeving en Transport

140.338

140.338

0

500

500

0

12.750

12.750

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

79.312

79.312

0

– 110

– 110

0

2.343

2.343

0

Totaal

2.709.387

2.700.387

9.000

363.640

363.640

0

– 188.130

– 197.854

9.724

 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

92.000

40.000

12.400

– 7.638

– 18.919

1.393

Inspectie Leefomgeving en Transport

200

0

0

0

0

1.100

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

1.458

510

4.372

6.872

3.623

2.797

Totaal

93.658

40.510

16.772

– 766

– 15.296

5.290

Licence