Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Art nr.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.683.803

15.261.447

99.585

78.000

78.000

0

– 513.370

– 11.686

16.499

1.439.783

– 521.770

44.148

                           
 

Volksgezondheid Welzijn en Sport

6.256.452

6.352.662

97.792

66.000

66.000

0

– 162.547

289.293

16.499

1.291.115

– 83.206

42.736

1

Volksgezondheid

655.043

669.585

8.403

7.000

7.000

0

49.970

16.520

0

– 7.490

– 24.262

18.356

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.003.091

3.935.770

3.441

45.300

45.300

0

– 52.704

52.336

0

955.900

– 64.200

8.000

4

Zorgbreed beleid

946.178

1.094.983

68.860

12.700

12.700

0

– 91.100

34.188

4.600

348.995

25.578

730

5

Jeugd

90.135

90.135

4.508

0

0

0

43.381

43.381

0

– 11.147

– 11.147

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

272.798

272.798

901

0

0

0

– 249.721

– 125

0

– 3.699

– 5.115

0

9

Algemeen1

33.140

33.140

0

0

0

0

8.685

8.685

0

12.171

12.171

632

10

Apparaatsuitgaven1

272.248

272.473

11.679

1.000

1.000

0

48.585

53.935

11.899

59.700

47.084

15.018

11

Nominaal en onvoorzien1

– 16.181

– 16.222

0

0

0

0

80.357

80.373

0

– 63.315

– 63.315

0

                           
 

Medische Zorg

8.427.351

8.908.785

1.793

12.000

12.0000

0

– 350.823

– 300.979

0

148.668

– 438.564

1.412

2

Curatieve Zorg

3.054.882

3.523.559

1.053

0

0

0

– 52.595

– 15.081

0

526.511

– 45.818

1.412

6

Sport en bewegen

125.320

136.135

740

12.000

12.000

0

– 61.085

– 48.755

0

14.485

1.425

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.247.149

5.249.091

0

0

0

0

– 237.143

– 237.143

0

– 392.328

– 394.171

0

1

Dit betreffen niet-beleidsartikelen.

Licence