Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: De departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), vastgesteld bij de wet van 24 januari 2018, Stb. 81; en gewijzigd bij de wet van 25 september 2018, Stb.;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 24 januari 2018, Stb81 Begroting 2018 Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.981.516

2.700.199

78.811

589.245

323.243

2.500

648.271

8.326

3.503

3.219.032

3.031.768

84.814

                           
 

Beleidsartikelen

1.981.516

2.700.199

78.811

589.245

323.243

2.500

648.271

8.326

3.503

3.219.032

3.031.768

84.814

                           

1

Duurzame handel en investeringen

354.944

508.830

4.119

96.207

35.071

2.500

346.977

– 5.696

0

798.128

538.205

6.619

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

475.744

666.496

 

159.450

41.060

 

154.286

6.574

 

789.480

714.130

 

3

Sociale vooruitgang

424.577

724.927

 

112.050

61.400

 

– 33.741

28.209

 

502.886

814.536

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

615.301

586.979

 

180.437

158.000

 

181.907

71.573

 

977.645

816.552

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

110.950

212.967

74.692

41.101

27.712

0

– 1.158

– 92.334

3.503

150.893

148.345

78.195

Licence