Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (Slotwet)(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

113.363

113.363

5.695

17.423

17.423

0

– 3.617

– 3.617

170

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

54.934

54.934

1.950

9.475

9.475

0

– 2.546

– 2.546

0

2

Algemene Rekenkamer

28.541

28.541

1.217

2.672

2.672

0

– 77

– 77

0

3

De Nationale ombudsman

16.311

16.311

2.189

2.102

2.102

0

112

112

0

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.730

4.730

29

447

447

0

468

468

170

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.814

1.814

60

22

22

0

41

41

0

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.758

2.758

200

32

32

0

361

361

0

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

1.980

1.980

50

24

24

0

556

556

0

9

Kiesraad

2.295

2.295

0

0

0

0

117

117

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

2.649

2.649

0

– 2.649

– 2.649

0

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5)

Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

127.169

127.169

5.865

127.843

124.482

6.398

674

– 2.687

533

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

61.863

61.863

1.950

63.633

60.428

1.704

1.770

– 1.435

– 246

2

Algemene Rekenkamer

31.136

31.136

1.217

31.088

30.574

1.592

– 48

– 562

375

3

De Nationale ombudsman

18.525

18.525

2.189

17.949

18.339

2.357

– 576

– 186

168

4

Kanselarij Nederlandse Orden

5.645

5.645

199

5.291

5.392

335

– 354

– 253

136

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.877

1.877

60

1.876

1.876

89

– 1

– 1

29

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.151

3.151

200

3.008

3.008

186

– 143

– 143

– 14

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.560

2.560

50

2.472

2.472

135

– 88

– 88

85

9

Kiesraad

2.412

2.412

0

2.526

2.393

0

114

– 19

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence