Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting1

Mutaties 2e suppletoire begroting2

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

73.655

246.086

41.670

222.913

222.913

3.951

187.788

187.788

3.362

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

40.717

40.717

0

6.598

6.598

3.951

244

244

99

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

11.005

11.005

3.949

462

462

0

26.438

26.438

2.463

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

172.431

37.721

0

0

0

0

0

0

8

Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

205.642

205.642

0

160.718

160.718

800

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

21.059

21.059

0

1.775

1.775

0

3.203

3.203

0

7

Nominaal en onvoorzien

874

874

0

8.436

8.436

0

– 2.815

– 2.815

0

1

Inclusief 1e en 2e incidentele suppletoire begroting.

2

Inclusief 3e en 4e incidentele suppletoire begroting.

Art

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

484.356

656.787

48.983

434.458

625.079

53.814

– 49.898

– 31.708

4.831

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

47.559

47.559

4.050

27.795

45.772

3.952

– 19.764

– 1.787

– 98

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

37.905

37.905

6.412

49.787

43.677

6.563

11.882

5.772

151

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

172.431

37.721

0

172.432

40.380

0

1

2.659

8

Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

366.360

366.360

800

331.958

338.226

1.467

– 34.402

– 28.134

667

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

26.037

26.037

0

24.918

24.972

1.452

– 1.119

– 1.065

1.452

7

Nominaal en onvoorzien

6.495

6.495

0

0

0

0

– 6.495

– 6.495

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.386

41.386

41.386

0

0

0

693

693

693

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-Fonds

41.386

41.386

41.386

0

0

0

693

693

693

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

42.079

42.079

42.079

38.619

39.047

39.047

– 3.460

– 3.032

– 3.032

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

BES-Fonds

42.079

42.079

42.079

38.619

39.047

39.047

– 3.460

– 3.032

– 3.032

Licence