Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds, voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (Slotwet)(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –)

2e suppletoire

begroting

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Investeren in waterveiligheid

276.534

526.713

197.844

495.771

– 79.868

– 743

– 102.672

72.451

4.236

669.633

519.296

201.337

02

Investeren in zoetwatervoorziening

8.516

21.863

3.041

31.492

15.950

1

– 27.748

– 21.589

– 2.288

12.260

16.224

754

03

Beheer, onderhoud en vervanging

163.977

188.765

 

21.718

12.518

 

– 3.245

10.260

 

182.450

211.543

 

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

669.330

47.730

 

6.604

– 507

 

1.082.160

– 24.220

800

1.758.094

23.003

800

051

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

276.219

276.099

 

21.356

21.081

 

– 894

13.100

 

296.681

310.280

 

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

889.933

   

– 3.669

   

– 10.988

   

875.276

07

Investeren in waterkwaliteit

37.591

29.648

 

59.696

55.024

460

– 57.612

– 58.303

– 61

39.675

26.369

399

                           
 

Subtotaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

636.637

24.198

– 3.951

889.989

– 8.301

– 8.301

2.958.793

1.106.715

1.078.566

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

28.149

         

28.149

 

Subtotaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

636.637

24.198

24.198

889.989

– 8.301

– 8.301

2.958.793

1.106.715

1.106.715

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

   

0

   

0

   

0

   

0

 

Totaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

636.637

24.198

24.198

889.989

– 8.301

– 8.301

2.958.793

1.106.715

1.106.715

1

Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

   

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Realisatie1

   

Slotwet- mutaties (+ of –)

   
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Investeren in waterveiligheid

708.835

515.558

208.552

39.202

– 3.738

7.215

02

Investeren in zoetwatervoorziening

5.682

11.739

755

– 6.578

– 4.485

1

03

Beheer, onderhoud en vervanging

173.942

207.793

 

– 8.508

– 3.750

 

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

1.751.065

20.974

800

– 7.029

– 2.029

 

052

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

307.881

307.827

 

11.200

– 2.453

 

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

875.276

     

07

Investeren in waterkwaliteit

36.514

19.795

89

– 3.161

– 6.574

– 310

               
 

Subtotaal

2.983.919

1.083.686

1.085.472

25.126

– 23.029

6.906

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

   

28.151

   

2

 

Subtotaal

2.983.919

1.083.686

1.113.623

25.126

– 23.029

6.908

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

   

– 29.937

   

– 29.937

 

Totaal

2.983.919

1.083.686

1.083.686

25.126

– 23.029

– 23.031

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

2

Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence