Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Departementale begrotingsstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.208.287

12.218.217

1.596.196

316.503

316.503

12.648

317.935

311.575

607.214

                     
 

Beleidsartikelen

11.755.374

11.764.747

1.569.615

324.164

324.164

13.379

325.390

319.030

601.742

                     

31

Politie

5.689.556

5.698.929

500

154.010

154.010

0

50.908

50.908

10.236

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.459.844

1.459.844

206.078

– 6.706

– 6.706

– 28.939

– 11.603

– 11.603

– 11.600

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

731.997

731.997

1.122.957

28.432

28.432

– 3.000

33.571

33.571

526.800

34

Straffen en beschermen

2.406.500

2.406.500

83.480

101.548

101.548

36.718

141.491

135.131

12.853

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

285.677

285.677

0

– 18.981

– 18.981

0

6.605

6.605

0

37

Migratie

1.181.800

1.181.800

156.600

65.861

65.861

8.600

104.418

104.418

63.453

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

452.913

453.470

26.581

– 7.661

– 7.661

– 731

– 7.455

– 7.455

5.472

                     

91

Apparaat kerndepartement

429.402

429.959

26.581

7.804

7.804

– 731

– 6.839

– 6.839

5.472

92

Nominaal en onvoorzien

20.444

20.444

0

– 15.465

– 15.465

0

– 616

– 616

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

0

0

0

0

0

0

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (6) = (5) – (4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.842.725

12.846.295

2.216.058

13.268.023

12.814.046

2.278.540

425.298

– 32.249

62.482

                     
 

Beleidsartikelen

12.404.928

12.407.941

2.184.736

12.813.172

12.366.366

2.244.188

408.244

– 41.575

59.452

                     

31

Politie

5.894.474

5.903.847

10.736

5.894.753

5.901.324

20.878

279

– 2.523

10.142

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.441.535

1.441.535

165.539

1.876.317

1.436.050

164.688

434.782

– 5.485

– 851

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

794.000

794.000

1.646.757

773.191

776.354

1.690.542

– 20.809

– 17.646

43.785

34

Straffen en beschermen

2.649.539

2.643.179

133.051

2.661.514

2.643.347

127.847

11.975

168

– 5.204

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

273.301

273.301

0

274.794

273.373

589

1.493

72

589

37

Migratie

1.352.079

1.352.079

228.653

1.332.603

1.335.918

239.644

– 19.476

– 16.161

10.991

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

437.797

438.354

31.322

454.851

447.680

34.352

17.054

9.326

3.030

                     

91

Apparaat kerndepartement

430.367

430.924

31.322

452.315

445.144

33.309

21.948

14.220

1.987

92

Nominaal en onvoorzien

4.363

4.363

0

0

0

0

– 4.363

– 4.363

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

2.536

2.536

1.043

– 531

– 531

1.043

Wijziging van de begrotingsstaten inzake baten-lasten agentschappen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2018 (slotwet)

x € 1.000

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties

(+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties

(+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)–(4) Slotwetmutaties (+of–)

1. Dienst Justitiële Instellingen

Totale baten

2.042.809

1.804

196.997

2.241.610

2.303.734

62.124

Totale lasten

2.042.809

1.804

152.997

2.197.610

2.286.562

88.952

Saldo van baten en lasten

44.000

44.000

17.172

– 26.828

             

Totale kapitaalontvangsten

5.000

5.000

403

– 4.597

Totale kapitaaluitgaven

18.865

6.950

25.815

44.365

18.550

             
             

2. Immigratie- en Naturalisatiedienst

Totale baten

388.371

– 1.754

386.617

418.675

32.058

Totale lasten

388.371

– 1.754

386.617

394.349

7.732

Saldo van baten en lasten

24.326

24.326

             

Totale kapitaalontvangsten

12.200

10.800

23.000

12.459

– 10.541

Totale kapitaaluitgaven

28.200

10.800

39.000

43.787

4.787

             
             

3. Centraal Justitieel Incasso Bureau

Totale baten

135.317

2.340

5.803

143.460

135.021

– 8.439

Totale lasten

135.317

2.340

5.803

143.460

126.289

– 17.171

Saldo van baten en lasten

8.732

8.732

             

Totale kapitaalontvangsten

1.320

5.267

6.587

4.263

– 2.324

Totale kapitaaluitgaven

7.263

8.798

16.061

6.246

– 9.815

             
             

4. Nederlands Forensisch Instituut

Totale baten

75.249

2.345

1.065

78.659

79.367

708

Totale lasten

75.249

2.345

1.065

78.659

82.085

3.426

Saldo van baten en lasten

– 2.718

– 2.718

             

Totale kapitaalontvangsten

4.605

4.605

Totale kapitaaluitgaven

6.850

6.850

8.025

1.175

             
             

5. Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

Totale baten

35.979

1.448

37.427

38.135

708

Totale lasten

35.979

638

36.617

35.175

– 1.442

Saldo van baten en lasten

810

810

2.960

2.150

             

Totale kapitaalontvangsten

Totale kapitaaluitgaven

1.252

1.252

1.252

Licence