Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire

begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

8.230.661

8.287.069

247.502

790.696

751.789

– 214.390

– 790.869

– 823.103

– 3.053

8.230.489

8.215.755

30.059

8.196.151

8.198.827

29.100

– 34.338

– 16.928

– 959

                                       
 

Beleidsartikelen

                                   

11

Integraal waterbeleid

33.076

45.789

 

3.883

6.866

278

2.079

– 4.045

319

39.038

48.610

597

36.485

44.251

580

– 2.553

– 4.359

– 17

13

Ruimtelijke ontwikkeling

57.227

53.840

8.824

– 5.010

– 12.043

– 5.874

9.435

– 18.786

– 2.950

61.653

23.011

0

30.388

22.459

809

– 31.265

– 552

809

14

Wegen en verkeersveiligheid

27.319

36.725

6.782

3.173

3.083

 

9.530

7.374

– 2.042

40.022

47.182

4.740

40.211

46.558

3.658

189

– 624

– 1.082

16

Spoor

7.846

18.622

 

– 381

354

 

– 539

– 2.593

143

6.926

16.383

143

4.801

15.728

375

– 2.125

– 655

232

17

Luchtvaart

38.305

15.162

1.115

16.060

2.935

810

– 32.635

3.080

– 311

21.730

21.177

1.614

20.877

21.913

1.611

– 853

736

– 3

18

Scheepvaart en Havens

4.576

25.396

 

58.981

15.687

200

– 18.929

– 1.755

 

44.628

39.328

200

44.916

39.981

168

288

653

– 32

19

Klimaat

44.148

45.116

224.000

6.956

7.545

– 224.000

7.128

3.316

431

58.232

55.977

431

56.811

55.953

501

– 1.421

– 24

70

20

Lucht en Geluid

20.374

34.374

 

– 4.026

– 2.332

 

1.969

– 8.083

 

18.317

23.959

 

17.407

23.627

342

– 910

– 332

342

21

Duurzaamheid

35.176

34.421

 

32.292

30.847

 

– 8.459

– 11.695

106

59.009

53.573

106

57.659

52.352

215

– 1.350

– 1.221

109

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

28.439

34.937

250

9.071

10.806

2.182

9.868

5.932

959

47.378

51.675

3.391

43.695

50.160

3.007

– 3.683

– 1.515

– 384

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

49.568

50.508

 

– 60

– 60

 

2.586

1.726

 

52.094

52.174

 

52.928

52.056

 

834

– 118

 

24

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

       

13.365

13.365

 

116.679

116.679

 

116.679

116.679

       

25

Brede doeluitkering

881.534

881.588

 

6.875

29.567

 

57.057

18.419

 

945.466

929.574

 

951.141

929.574

 

5.675

   

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.564.953

6.564.953

 

444.899

444.899

 

– 700.347

– 679.027

 

6.309.505

6.330.825

 

6.335.032

6.335.032

 

25.527

4.207

 
                                       
 

Niet-beleidsartikelen

                                   

97

Algemeen departement

54.487

57.813

1.101

75.659

60.017

2.556

7.654

4.547

 

137.800

122.377

3.657

105.611

93.648

3.167

– 32.189

– 28.729

– 490

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

280.211

284.403

5.430

– 2.989

8.305

9.458

14.984

10.603

292

292.206

303.311

15.180

281.510

298.856

14.667

– 10.696

– 4.455

– 513

99

Nominaal en onvoorzien

108

108

 

145.313

145.313

 

– 165.615

– 165.481

 

– 20.194

– 20.060

 

0

0

 

20.194

20.060

 
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018(Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)–(4) Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

2.489.737

363.250

– 203.187

2.649.800

2.592.740

– 57.060

Totale lasten

2.480.737

363.250

– 212.911

2.631.076

2.555.235

– 75.841

Saldo van baten en lasten

9.000

0

9.724

18.724

37.505

18.781

             

Totale kapitaalontvangsten

40.000

– 7.638

1.393

33.755

39.278

5.523

Totale kapitaaluitgaven

92.000

12.400

– 18.919

85.481

70.254

– 15.227

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)–(4) Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

140.338

0

12.750

153.088

152.461

– 627

Totale lasten

140.338

0

12.750

153.088

155.954

– 2.866

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 3.493

– 3.493

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

1.100

1.100

1.214

114

Totale kapitaaluitgaven

200

0

0

200

5

– 195

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2017 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)–(4) Slotwetmutaties (+ of –)

Totale baten

79.312

– 110

2.343

81.554

83.209

1.655

Totale lasten

79.312

– 110

2.343

81.545

83.160

1.615

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

48

48

       

0

 

0

Totale kapitaalontvangsten

510

6.872

2.797

10.179

6.698

– 4.223

Totale kapitaaluitgaven

1.458

4.372

3.623

9.453

2.532

– 6.972

Licence