Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000
   

1

2

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN inclusief incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.683.803

15.261.447

99.585

– 513.370

– 11.686

16.499

               
 

Beleidsartikelen

14.394.596

14.972.056

87.906

– 650.997

– 154.679

4.600

1

Volksgezondheid

655.043

669.585

8.403

49.970

16.520

0

2

Curatieve Zorg

3.054.882

3.523.559

1.053

– 52.595

– 15.081

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.003.091

3.935.770

3.441

– 52.704

52.336

0

4

Zorgbreed beleid

946.178

1.094.983

68.860

– 91.100

34.188

4.600

5

Jeugd

90.135

90.135

4.508

43.381

43.381

0

6

Sport en bewegen

125.320

136.135

740

– 61.085

– 48.755

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

272.798

272.798

901

– 249.721

– 125

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.247.149

5.249.091

0

– 237.143

– 237.143

0

               

Niet-Beleidsartikelen

289.207

289.391

11.679

137.627

142.993

11.899

9

Algemeen

33.140

33.140

0

8.685

8.685

0

10

Apparaatuitgaven

272.248

272.473

11.679

48.585

53.935

11.899

11

Nominaal en onvoorzien

– 16.181

– 16.222

0

80.357

80.373

0

Bedragen x € 1.000
   

3

(4)= (1)+(2)+(3)

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.439.783

– 521.770

44.148

15.610.216

14.727.991

160.232

   

 

Beleidsartikelen

1.431.227

– 517.710

28.498

15.174.826

14.299.667

121.004

1

Volksgezondheid

– 7.490

– 24.262

18.356

697.523

661.843

26.759

2

Curatieve zorg

526.511

– 45.818

1.412

3.528.798

3.462.660

2.465

3

Langdurige zorg en ondersteuning

955.900

– 64.200

8.000

4.906.287

3.923.906

11.441

4

Zorgbreed beleid

348.995

25.578

730

1.204.073

1.154.749

74.190

5

Jeugd

– 11.147

– 11.147

0

122.369

122.369

4.508

6

Sport en bewegen

14.485

1.425

0

78.720

88.805

740

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

– 3.699

– 5.115

0

19.378

267.558

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

– 392.328

– 394.171

0

4.617.678

4.617.777

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

8.556

– 4.060

15.650

435.390

428.324

39.228

9

Algemeen

12.171

12.171

632

53.996

53.996

632

10

Apparaatsuitgaven

59.700

47.084

15.018

380.533

373.492

38.596

11

Nominaal en onvoorzien

– 63.315

– 63.315

0

861

836

0

Bedragen x € 1.000
   

5

6

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.202.631

15.374.412

838.072

592.415

646.421

677.840

               
 

Beleidsartikelen

15.772.040

14.959.118

807.240

597.214

659.451

686.236

1

Volksgezondheid

650.342

651.562

35.248

– 47.181

– 10.281

8.489

2

Curatieve zorg

2.953.820

3.449.505

5.701

– 574.978

– 13.155

3.236

3

Langdurige zorg en ondersteuning

4.981.713

3.908.966

5.694

75.426

– 14.940

– 5.747

4

Zorgbreed beleid

1.376.672

1.130.063

85.356

172.599

– 24.686

11.166

5

Jeugd

118.463

117.753

7.190

– 3.906

– 4.616

2.682

6

Sport en bewegen

90.689

86.241

726

11.969

– 2.564

– 14

7

Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II

252.001

266.660

4.209

232.623

– 898

3.308

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.348.340

5.348.368

663.116

730.662

730.591

663.116

               
 

Niet-Beleidsartikelen

430.591

415.294

30.832

– 4.799

– 13.030

– 8.396

9

Algemeen

52.910

53.691

632

– 1.086

– 305

0

10

Apparaatsuitgaven

377.681

361.603

30.200

– 2.852

– 11.889

– 8.396

11

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

– 861

– 836

0

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen (bedragen x € 1.000)

Naam Agentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en begroting (3)=(2)–(1)

Realisatie 2017 (4)

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Totaal baten

43.500

50.062

6.562

47.717

Totaal lasten

43.500

54.100

9.8501

49.123

Saldo van baten en lasten

0

– 4.038

– 3.288

– 1.406

         

Totaal kapitaaluitgaven

1.500

364

– 1.136

6.425

Totaal kapitaalontvangsten

1.000

3.199

2.199

1.812

         

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

Totaal baten

46.593

82.937

36.344

58.570

Totaal lasten

46.593

78.929

32.336

74.101

Saldo van baten en lasten2

0

4.008

4.008

– 15.531

         

Totaal kapitaaluitgaven

5.000

13.004

8.004

9.707

Totaal kapitaalontvangsten

3.000

28.238

25.238

4.000

         

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Totaal baten

360.800

332.850

– 27.950

324.299

Totaal lasten

360.800

353.350

– 7.450

334.599

Saldo van baten en lasten2

0

– 20.500

– 20.500

– 10.300

         

Totaal kapitaaluitgaven

3.700

4.722

1.022

7.330

Totaal kapitaalontvangsten

0

13.800

13.800

5.975

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

1

Door een fout in de optelsom in de oorspronkelijk vastgestelde begroting wijkt het verschil meer af dan uit deze presentatie blijkt. Zie agentschapsparagraaf aCBG voor nadere toelichting.

2

Het bedrag is exclusief Vpb, Zie agentschapsparagraaf

Licence