Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018
Departementale begrotingsstaat (V) behorende bij de Wet van ............, Stb. ......
Begroting 2018 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 

(bedragen in EUR 1.000)

(1)

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

9.302.958

9.534.415

751.668

         
 

Beleidsartikelen

8.552.828

8.798.473

730.218

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

91.005

109.805

 

2

Veiligheid en stabiliteit

232.949

249.370

1.227

3

Europese samenwerking

8.186.402

8.389.205

686.901

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

42.472

50.093

42.090

         
 

Niet-beleidsartikelen

750.130

735.942

21.450

5

Geheim

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

68.329

68.329

 

7

Apparaat

681.801

667.613

21.450

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2018 (EUR 9.534,4 miljoen)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2018 (EUR 9.534,4 miljoen)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2018 (EUR 751,7 miljoen)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2018 (EUR 751,7 miljoen)
Licence