Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018
(Bedragen x € 1.000)

Art.no

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

758.775

758.775

51.047

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

122.211

122.211

513

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

314.783

314.783

15.280

12

Algemeen

10.265

10.265

0

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

14

VUT-fonds

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor het jaar 2018
(Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (VII)

Vastgestelde begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

124.918

124.918

0

Totaal

124.918

124.918

0

Naam agentschap (VII)

Vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

12.433

7.000

Totaal

12.433

7.000

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (Bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (Bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (Bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (Bedragen x € 1.000)
Licence