Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

38.304.190

38.869.982

1.380.597

         
 

Beleidsartikelen

38.298.375

38.864.167

1.380.030

01

Primair onderwijs

10.472.423

10.472.423

17.661

03

Voortgezet onderwijs

8.011.153

8.123.146

7.361

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.278.330

4.325.690

3.000

06

Hoger beroepsonderwijs

2.967.916

3.005.161

1.213

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.493.538

4.483.810

16

08

Internationaal beleid

11.116

11.716

99

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

180.323

181.159

6.000

11

Studiefinanciering

5.373.215

5.373.215

896.901

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.501

89.501

2.415

13

Lesgelden

6.555

6.555

238.269

14

Cultuur

388.142

777.883

494

15

Media

989.426

989.426

206.500

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.030.906

1.009.038

101

25

Emancipatie

5.831

15.444

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

5.815

5.815

567

91

Nominaal en onvoorzien

– 244.318

– 244.318

0

95

Apparaatsuitgaven

250.133

250.133

567

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Naam baten- lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

273.585

277.585

– 4.000

Nationaal Archief (NA)

38.816

38.816

0

Totaal

312.401

316.401

– 4.000

Naam baten- lastenagentschap

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

– 9.600

2.600

Nationaal Archief (NA)

– 5.322

0

Totaal

– 14.922

2.600

Geraamde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen)

Geraamde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen)

Geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen)

Geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 miljoen)
Licence