Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
 

TOTAAL

32.023.167

32.090.393

1.885.541

         
 

Beleidsartikelen

31.629.552

31.694.735

1.848.474

         

1

Arbeidsmarkt

508.873

509.873

24.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.750.803

6.810.888

2.572

3

Arbeidsongeschiktheid

824

824

0

4

Jonggehandicapten

3.298.349

3.298.349

0

5

Werkloosheid

152.392

156.490

0

6

Ziekte en zwangerschap

8.118

8.118

0

7

Kinderopvang

2.831.198

2.831.198

1.548.224

8

Oudedagsvoorziening

24.447

24.447

0

9

Nabestaanden

1.348

1.348

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.599.200

5.599.200

272.478

11

Uitvoering

468.574

468.574

0

12

Rijksbijdragen

11.668.318

11.668.318

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

317.108

317.108

1.200

         
 

Niet-beleidsartikelen

393.615

395.658

37.067

         

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

295.856

295.856

36.655

98

Algemeen

29.041

31.084

412

99

Nominaal en onvoorzien

68.718

68.718

0

Begrotingsuitgaven 2018 (totaal € 32.090 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsuitgaven 2018 (totaal € 32.090 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsontvangsten 2018 (totaal € 1.886 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Begrotingsontvangsten 2018 (totaal € 1.886 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-uitgaven 2018 (totaal € 57.287 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-uitgaven 2018 (totaal € 57.287 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-ontvangsten 2018 (totaal € 370 mln) naar artikel (x € 1 mln)

Premie-ontvangsten 2018 (totaal € 370 mln) naar artikel (x € 1 mln)
Licence