Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Begrotingsstaat departementale begroting (incl. agentschappen)
(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
 

Totaal

14.653.034

15.230.678

99.585

         
 

Beleidsartikelen

14.364.077

14.941.537

87.906

1

Volksgezondheid

652.043

666.585

8.403

2

Curatieve zorg

3.052.782

3.521.459

1.053

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.972.691

3.905.370

3.441

4

Zorgbreed beleid

934.428

1.083.233

68.860

5

Jeugd

90.135

90.135

4.508

6

Sport en bewegen

125.320

136.135

740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

272.798

272.798

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.263.880

5.265.822

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

288.957

289.141

11.679

9

Algemeen

33.140

33.140

0

10

Apparaatsuitgaven

271.998

272.223

11.679

11

Nominaal en onvoorzien

– 16.181

– 16.222

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018
(Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

43.500

43.500

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

46.593

46.593

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

360.800

360.800

0

Totaal

450.893

450.893

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018
(Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

1.000

1.500

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

3.000

5.000

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

3.700

Totaal

4.000

10.200

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten 2018 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2018 (bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven 2018 (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten 2018 (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten 2018 (bedragen x € 1.000)
Licence