Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Vaststelling van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018
Departementale begrotingsstaat (XVII) behorende bij de Wet van ............, Stb. ......
Begroting 2018 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
(bedragen in EUR 1.000)
   

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.791.516

2.466.303

78.811

         
 

Beleidsartikelen

1.791.516

2.466.303

78.811

         

1

Duurzame handel en investeringen

354.944

508.830

4.119

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

475.744

666.496

 

3

Sociale vooruitgang

424.577

724.927

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

425.301

396.979

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

110.950

169.071

74.692

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2018 (Totaal: EUR 2.466,3 miljoen)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2018 (Totaal: EUR 2.466,3 miljoen)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2018 (Totaal: EUR 78,8 miljoen)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2018 (Totaal: EUR 78,8 miljoen)
Licence