Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vastgestelde begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018
(Bedragen x € 1000)
   

Vastgestelde begroting

Art.no

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.330.689

4.525.689

609.023

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Woningmarkt

4.147.089

4.147.089

487.000

2

Woonomgeving en bouw

52.486

247.486

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

19.535

19.535

0

6

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018
(Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal Baten

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten

Logius

206.331

206.331

0

P-Direkt

91.069

91.069

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

204.631

204.631

0

FMHaaglanden

106.452

106.452

0

SSC ICT

258.681

258.681

0

Rijksvastgoedbedrijf

1.312.800

1.312.800

0

Dienst van de Huurcommissie

13.214

13.214

0

Totaal

2.193.178

2.193.178

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018
(Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Logius

400

0

P-Direkt

19.982

8.000

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

1.527

0

FMHaaglanden

8.106

4.200

SSC ICT Haaglanden

85.331

30.000

Rijksvastgoedbedrijf

771.043

575.775

Dienst van de Huurcommissie

0

0

Totaal

886.389

617.975

Geraamde uitgaven van het departement verdeeld over de beleidsartikelen

Uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000)

Geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen

Ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000)

Ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000)
Licence