Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het begrotingsfonds BES-fonds (H), alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

93.484

122.001

38.292

77.358

77.358

1.669

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Versterken rechtsstaat

40.434

40.434

0

– 2.700

– 2.700

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

11.198

11.198

0

5.755

5.755

306

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

28.517

38.292

34.167

34.167

1.363

8

Wederopbouw Bovenwindse eilanden

19.282

19.282

0

27.990

27.990

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

6

Apparaat

21.428

21.428

0

5.131

5.131

0

7

Nog onverdeeld

1.142

1.142

0

7.015

7.015

0

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

38.279

38.279

38.279

4.526

4.526

4.526

               
 

Beleidsartikelen

           

1

BES-Fonds

38.279

38.279

38.279

4.526

4.526

4.526

Licence