Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.421.259

5.560.406

679.437

124.331

123.261

30.808

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Openbaar bestuur en democratie

59.323

59.323

21.965

1.472

1.472

0

2

Nationale veiligheid

274.253

274.253

13.214

10.653

10.653

1.500

3

Woningmarkt

4.104.088

4.104.213

521.000

9.813

9.813

– 30.723

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

155.508

286.508

91

– 22.205

– 22.205

0

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

94.897

102.919

3.824

10.354

9.284

3.750

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

174.479

174.479

1.609

5.724

5.724

– 1.186

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

33.427

33.427

520

8.278

8.278

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

117.329

117.329

99.782

2.689

2.689

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

11

Centraal apparaat

401.397

401.397

17.432

44.994

44.994

44.366

12

Algemeen

6.558

6.558

0

22.708

22.708

13.101

13

Nog onverdeeld

0

0

0

29.851

29.851

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

93.691

93.691

0

2.027

6.764

– 4.737

Logius

228.779

228.779

0

0

0

0

P-Direkt

98.656

98.656

0

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

235.286

235.286

0

13.502

13.502

0

FMHaaglanden (FMH)

122.438

122.438

0

7.324

7.324

0

Shared Service Centrum (SSC ICT)

318.791

318.791

0

– 43.591

– 43.591

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.185.175

1.185.175

0

30.000

30.000

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

12.630

12.630

0

– 1.505

2.040

– 3.545

Totaal

2.295.446

2.295.446

0

7.757

16.039

– 8.282

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

4.000

2.000

2.000

2.000

Logius

400

0

0

0

P-Direkt

18.317

8.000

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

1.727

1.000

0

0

FMHaaglanden (FMH)

16.062

9.100

7.335

1.623

Shared Service Centrum (SSC ICT)

116.833

47.118

35.245

44.415

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.032.105

701.000

81.487

72.000

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

0

0

2.380

3.545

Totaal

1.189.444

768.218

128.447

123.583

Licence