Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het infrastructuurfonds voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het infrastructuurfonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

3.144.096

3.114.638

73.126

769.958

9.057

77.159

201.508

‒ 715.953

‒ 25.736

13

Spoorwegen

1.610.625

2.009.388

195.388

232.696

43.783

8.774

73.156

‒ 112.998

965

14

Regionaal, lokale infrastructuur

54.809

192.762

209

‒ 39.143

2.229

158

1.108

15

Hoofdvaarwegennet

777.657

1.291.388

105.584

154.085

70.428

‒ 6.108

‒ 105.776

‒ 403.623

13.711

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

1.107.469

692.068

72.020

275.275

‒ 19.652

91.655

‒ 746.662

‒ 338.812

‒ 138.747

18

Overige uitgaven en ontvangsten

1.028

893

 

15.751

15.926

1.047

‒ 13.423

‒ 13.423

 

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

  

6.921.916

  

‒ 324.635

  

‒ 1.465.248

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

66.897

66.897

 

‒ 39.846

‒ 37.001

 

‒ 13.310

‒ 29.296

 
           
 

Subtotaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

‒ 152.108

‒ 602.278

‒ 1.613.947

‒ 1.613.947

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatied) vorig jaar

  

  

195.506

   
 

Subtotaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

43.398

‒ 602.278

‒ 1.613.947

‒ 1.613.947

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

  

  

 

Totaal

6.762.581

7.368.034

7.368.034

1.408.128

43.398

43.398

‒ 602.278

‒ 1.613.947

‒ 1.613.947

Licence