Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

121.353

121.353

5.865

10.381

10.381

25

4.875

2.808

338

           
 

Beleidsartikelen

121.353

121.353

5.865

7.031

7.031

25

8.225

6.158

338

1

Raad van State

59.844

59.844

1.950

3.766

3.766

0

1.937

1.937

0

2

Algemene Rekenkamer

30.223

30.223

1.217

1.035

1.035

0

1.127

1.127

163

3

De Nationale ombudsman

17.961

17.961

2.189

543

543

0

957

957

175

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.282

4.282

199

1.447

1.447

0

96

96

0

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.855

1.855

60

19

19

0

365

365

0

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.819

2.819

200

28

28

0

539

539

0

8

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.024

2.024

50

45

45

25

388

388

0

9

Kiesraad

2.345

2.345

0

148

148

0

2.816

749

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

3.350

3.350

0

‒ 3.350

‒ 3.350

0

10

Nog onverdeeld

0

0

0

3.350

3.350

0

‒ 3.350

‒ 3.350

0

Licence