Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting1

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

80.239

108.756

38.292

90.603

90.603

1.669

33.926

33.926

4.834

           
 

Beleidsartikelen

57.669

86.186

38.292

78.457

78.457

1.669

34.522

34.522

4.834

1

Versterken rechtsstaat

40.434

40.434

0

‒ 2.700

‒ 2.700

0

4.981

4.981

4.252

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

11.198

11.198

0

5.755

5.755

306

13.626

13.626

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

28.517

38.292

34.167

34.167

1.363

16.459

16.459

582

8

Wederopbouw bovenwindse eilanden

6.037

6.037

0

41.235

41.235

0

‒ 544

‒ 544

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

22.570

22.570

0

12.146

12.146

0

‒ 596

‒ 596

0

6

Apparaat

21.428

21.428

0

5.131

5.131

0

1.027

1.027

0

7

Nog onverdeeld

1.142

1.142

0

7.015

7.015

0

‒ 1.623

‒ 1.623

0

1

inclusief 1e incidentele begroting.

Tabel 2 Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

38.279

38.279

38.279

4.526

4.526

4.526

0

0

0

           
 

Beleidsartikelen

38.279

38.279

38.279

4.526

4.526

4.526

0

0

0

1

BES-Fonds

38.279

38.279

38.279

4.526

4.526

4.526

0

0

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence