Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.766.938

8.278.624

158.920.430

1.383.195

374.281

490.124

– 5.012.112

933.506

2.608.438

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Belastingen

2.716.883

2.776.428

154.158.692

126.035

126.404

-281.789

400.074

239.615

1.867.211

2

Financiële markten

25.023

25.023

7.441

– 1.004

– 4

2.170

– 83

– 83

– 247

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

760.104

1.038.446

1.204.300

199.391

105.866

808.148

496.798

590.798

569.154

4

Internationale financiële betrekkingen

2.274.076

359.220

15.257

1.011.957

3.899

– 3.217

– 9.001

31

– 4.717

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

83.444

256.172

0

121.800

– 37.875

– 5.998.348

1.652

– 45.000

6

Btw-compensatiefonds

3.225.010

3.225.010

3.225.010

2.172

2.172

2.172

226.693

226.693

226.693

9

Douane

416.151

416.151

605

0

0

0

– 8.649

– 15.649

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

8

Apparaat kerndepartement

256.491

256.491

52.953

– 129

– 129

515

3.133

3.133

– 4.656

10

Nog onverdeeld

77.956

98.411

0

44.773

14.273

0

– 122.729

– 112.684

0

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

37.186.983

37.186.983

33.671.966

– 278.908

– 278.908

3.646.190

2.510.766

2.510.766

– 3.392.054

                     
 

Beleidsartikelen

               

11

Financiering staatsschuld

35.655.308

35.655.308

24.178.000

– 278.908

– 278.908

1.579.000

2.410.766

2.410.766

– 3.461.430

12

Kasbeheer

1.531.675

1.531.675

9.493.966

0

0

2.067.190

100.000

100.000

69.376

Licence