Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019; vastgesteld bij de wet van 19 december 2018, Stb. 98; en gewijzigd bij de wet van 27 september 2019, Stb. 407;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Departementale Begrotingsstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting)

(bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

9.742.702

9.976.656

459.511

– 52.148

– 27.501

– 307.512

– 32.225

– 75.571

21.398

                     
 

Beleidsartikelen

8.953.058

9.210.048

433.061

– 82.778

– 78.167

– 327.512

– 25.548

– 71.894

– 2.831

                     

1

Versterkte internationale rechtsorde

105.487

123.487

 

17.668

5.094

 

6.981

652

 

2

Veiligheid en stabiliteit

275.449

291.000

1.242

– 12.255

1.831

0

– 6.550

– 30.980

– 1.015

3

Effectieve Europese samenwerking

8.520.360

8.745.255

383.929

– 103.984

– 103.984

– 331.371

– 33.573

– 44.298

– 6.723

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

51.762

50.306

47.890

15.793

18.892

3.859

7.594

2.732

4.907

                     
 

Niet-beleidsartikelen

789.644

766.608

26.450

30.630

50.666

20.000

– 6.677

– 3.677

24.229

                     

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

0

0

3.003

6

Nog onverdeeld

25.868

25.868

 

– 24.489

– 24.489

 

– 1.379

– 1.379

 

7

Apparaat

763.776

740.740

26 450

55.119

75.155

20.000

– 5.298

– 2.298

21.226

Licence