Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 4.1 van de Comptabiliteitswet 2016 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister voor Rechtsbescherming niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplich- tingen

Uitgaven

Ontvang- sten

Verplich- tingen

Uitgaven

Ontvang- sten

Verplich- tingen

Uitgaven

Ontvang- sten

 

Totaal

12.891.256

12.899.909

1.600.564

758.518

753.194

65.754

195.726

195.726

42.485

           
 

Beleidsartikelen

         

31

Politie

6.045.349

6.054.002

500

206.662

206.662

2.442

42.849

42.849

11.527

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.497.644

1.497.644

181.992

87.924

87.924

‒ 15.104

‒ 8.374

‒ 8.374

29.304

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

868.481

868.481

1.200.408

61.097

61.097

‒ 5.784

‒ 71.935

‒ 71.935

‒ 51.100

34

Straffen en Beschermen

2.686.793

2.686.793

97.740

152.478

152.478

‒ 1.621

69.306

69.306

3.500

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

272.471

272.471

2.000

2.739

2.739

0

‒ 12.464

‒ 12.464

0

37

Migratie

1.063.580

1.063.580

96.800

194.210

194.210

85.499

29.325

29.325

49.254

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

91

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

434.493

434.493

21.124

40.754

35.430

322

7.899

7.899

0

92

Nog onverdeeld

19.394

19.394

0

12.654

12.654

0

139.120

139.120

0

93

Geheim

3.051

3.051

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 2 Wijziging van de begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000) (Tweede suppletoire begroting)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitië Inrichtingen (DJI)

2.155.063

2.155.063

162.577

162.577

77.953

77.953

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

370.508

370.508

115.425

115.425

‒ 24.300

‒ 24.300

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

140.288

140.288

15.379

15.379

1.420

1.420

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

77.483

77.483

1.550

1.550

285

285

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

41.250

41.250

2.176

2.176

Totaal

2.784.592

2.784.592

297.107

297.107

55.358

55.358

Tabel 3 Kapitaaluitgaven en Ontvangsten inzake agentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000) (Tweede suppletoire begroting)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitië Inrichtingen (DJI)

44.535

10.000

25.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

24.200

10.800

38.250

2.050

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

6.923

2.971

9.263

284

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

10.613

6.763

4.199

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

2.008

Totaal

86.271

30.534

49.521

6.533

25.000

Licence