Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting1

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.421.259

5.560.406

679.437

124.331

123.261

30.808

113.068

6.895

93.205

           
 

Beleidsartikelen

5.013.304

5.152.451

662.005

26.778

25.708

‒ 26.659

73.166

‒ 33.007

78.781

1

Openbaar bestuur en democratie

59.323

59.323

21.965

1.472

1.472

0

5.208

‒ 3.465

‒ 455

2

Nationale veiligheid

274.253

274.253

13.214

10.653

10.653

1.500

12.425

12.425

0

3

Woningmarkt

4.104.088

4.104.213

521.000

9.813

9.813

‒ 30.723

17.656

17.656

32.958

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

155.508

286.508

91

‒ 22.205

‒ 22.205

0

33.837

‒ 63.663

0

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

94.897

102.919

3.824

10.354

9.284

3.750

10.134

10.134

9.890

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

174.479

174.479

1.609

5.724

5.724

‒ 1.186

‒ 6.431

‒ 6.431

7.462

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

33.427

33.427

520

8.278

8.278

0

‒ 223

‒ 223

1.027

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

117.329

117.329

99.782

2.689

2.689

0

560

560

27.899

           
 

Niet-beleidsartikelen

407.955

407.955

17.432

97.553

97.553

57.467

39.902

39.902

14.424

11

Centraal apparaat

401.397

401.397

17.432

44.994

44.994

44.366

22.328

22.328

14.424

12

Algemeen

6.558

6.558

0

22.708

22.708

13.101

47.425

47.425

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

29.851

29.851

0

‒ 29.851

‒ 29.851

0

1

De incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen is verwerkt in de Mutaties 2e suppletoire begroting: artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit.

Tabel 2 Wijziging begrotingsstaat inzake de baten-lasten agentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

93.691

93.691

0

2.027

6.764

‒ 4.737

0

0

0

Logius

228.779

228.779

0

0

0

0

0

0

0

P-Direkt

98.656

98.656

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

235.286

235.286

0

13.502

13.502

0

0

0

0

FMHaaglanden (FMH)

122.438

122.438

0

7.324

7.324

0

0

0

0

Shared Service Centrum (SSC ICT)

318.791

318.791

0

‒ 43.591

‒ 43.591

0

0

0

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.185.175

1.185.175

0

30.000

30.000

0

‒ 45.000

‒ 45.000

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

12.630

12.630

0

‒ 1.505

2.040

‒ 3.545

0

0

0

Totaal

2.295.446

2.295.446

0

7.757

16.039

‒ 8.282

‒ 45.000

‒ 45.000

0

Tabel 3 Wijziging begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

4.000

2.000

2.000

2.000

0

0

Logius

400

0

0

0

0

0

P-Direkt

18.317

8.000

0

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

1.727

1.000

0

0

0

0

FMHaaglanden (FMH)

16.062

9.100

7.335

1.623

0

0

Shared Service Centrum (SSC ICT)

116.833

47.118

35.245

44.415

0

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.032.105

701.000

81.487

72.000

199.000

112.000

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

0

0

2.380

3.545

0

0

Totaal

1.189.444

768.218

128.447

123.583

199.000

112.000

Licence