Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X);

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (2e suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Begroting 2019

Standen 1e suppletoire begroting

Standen 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.724.903

10.477.053

311.693

13.129.686

10.881.836

325.504

14.508.225

10.915.716

393.410

                     
 

Beleidsartikelen

10.974.010

8.726.160

286.648

11.082.876

8.835.026

299.712

12.699.900

9.107.391

379.336

                     

1

Inzet

171.739

199.488

6.707

219.820

247.569

6.707

212.225

239.974

7.557

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

842.097

842.097

20.429

855.588

855.588

20.429

975.365

949.065

54.124

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.427.287

1.427.287

6.432

1.378.299

1.378.299

6.432

1.531.870

1.469.378

6.432

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

799.984

799.984

12.043

811.638

811.638

12.043

1.340.031

859.031

12.043

5

Taakuitvoering koninklijke marechaussee

405.344

405.344

4.587

421.831

421.831

4.587

466.766

459.766

12.216

6

Investeringen krijgsmacht

5.115.563

2.839.964

123.056

5.134.836

2.859.237

124.556

5.485.943

2.680.636

127.006

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

932.220

932.220

32.406

929.905

929.905

43.970

1.231.700

1.048.992

78.970

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.279.776

1.279.776

80.988

1.330.959

1.330.959

80.988

1.456.000

1.400.549

80.988

         

     
 

Niet-beleidsartikelen

1.750.893

1.750.893

25.045

2.046.810

2.046.810

25.792

1.808.325

1.808.325

14.074

                     

9

Algemeen

105.779

105.779

 

107.917

107.917

 

108.268

108.268

825

10

Apparaat kerndepartement

1.626.034

1.626.034

25.045

1.610.421

1.610.421

25.792

1.683.383

1.683.383

13.249

11

Geheime uitgaven

7.586

7.586

 

8.664

8.664

 

16.674

16.674

12

Nog onverdeeld

11.494

11.494

 

319.808

319.808

   

Licence