Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019–2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I), alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) mutaties 1e suppletoire begroting

(3) mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

43.252

43.252

0

909

909

166

0

0

0

 

Niet-beleidsartikelen

         

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.354

8.354

0

0

0

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

28.914

28.914

0

721

721

0

0

0

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.984

5.984

0

188

188

166

0

0

0

Art.

Omschrijving

(4) Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

(6) Slotverschillen (6) = (5)-(4)

  

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

44.161

44.161

166

43.900

43.900

166

‒ 261

‒ 261

0

 

Niet-beleidsartikelen

         

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.354

8.354

0

8.330

8.330

0

‒ 24

‒ 24

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

29.635

29.635

0

29.635

29.635

0

0

0

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.172

6.172

166

5.935

5.935

166

‒ 237

‒ 237

0

Licence