Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019–2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat voor het jaar 2019 (slotwet)

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

145.530

145.530

4.215

33.312

33.312

0

‒ 1.906

‒ 1.906

0

           
 

Beleidsartikelen

147.487

147.487

4.215

27.930

27.930

0

1.931

1.931

0

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

12.464

12.464

140

0

0

0

2.004

2.004

0

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

31.525

31.525

86

0

0

0

871

871

0

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

102.007

102.007

3.966

27.930

27.930

0

‒ 961

‒ 961

0

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.491

1.491

23

0

0

0

17

17

0

           
 

Niet-Beleidsartikelen

‒ 1.957

‒ 1.957

0

5.382

5.382

0

‒ 3.837

‒ 3.837

0

10

Nog Onverdeeld

‒ 1.957

‒ 1.957

0

5.382

5.382

0

‒ 3.837

‒ 3.837

0

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

176.936

176.936

4.215

180.193

173.466

4.399

3.257

‒ 3.470

184

           
 

Beleidsartikelen

177.348

177.348

4.215

180.193

173.466

4.399

2.845

‒ 3.882

184

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

14.468

14.468

140

13.433

12.636

218

‒ 1.035

‒ 1.832

78

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

32.396

32.396

86

33.924

33.924

30

1.528

1.528

‒ 56

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

128.976

128.976

3.966

131.664

125.725

4.151

2.688

‒ 3.251

185

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.508

1.508

23

1.172

1.181

0

‒ 336

‒ 327

‒ 23

           
 

Niet-Beleidsartikelen

‒ 412

‒ 412

0

0

0

0

412

412

0

10

Nog Onverdeeld

‒ 412

‒ 412

0

0

0

0

412

412

0

Licence