Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019–2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

62.303

62.303

4.439

2.139

2.139

44

‒ 1.156

‒ 1.156

0

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

62.303

62.303

4.439

2.139

2.139

44

‒ 1.156

‒ 1.156

0

           
 

Niet-beleidsartikel

         

3

Nominaal en onvoorzien

         

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6) = (5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

63.286

63.286

4.483

62.034

62.034

3.804

‒ 1.252

‒ 1.252

‒ 679

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

63.286

63.286

4.483

62.034

62.034

3.804

‒ 1.252

‒ 1.252

‒ 679

           
 

Niet-beleidsartikel

         

3

Nominaal en onvoorzien

         
Wijziging van de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.492

2.492

2.492

97

97

97

0

0

0

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Kabinet van de Koning

2.492

2.492

2.492

97

97

97

0

0

0

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6) = (5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.589

2.589

2.589

2.532

2.532

2.534

‒ 57

‒ 57

‒ 55

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Kabinet van de Koning

2.589

2.589

2.589

2.532

2.532

2.534

‒ 57

‒ 57

‒ 55

Wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.551

2.551

0

67

67

0

‒ 246

‒ 246

0

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.551

2.551

0

67

67

0

‒ 246

‒ 246

0

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6) = (5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.372

2.372

0

1.867

1.867

2

‒ 505

‒ 505

2

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.372

2.372

0

1.867

1.867

2

‒ 505

‒ 505

2

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)=(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) wetmutaties (+ of -)

Baten-Lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie

      
       

Totale baten

92.012

92.012

126.403

34.391

Totale lasten

92.012

92.012

126.896

34.884

Saldo van baten en lasten

0

0

‒ 493

‒ 493

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0

       
Licence