Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019–2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), en van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA), beide voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Ministerie van Financiën (IXB)

Wijzing van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

Totaal

19.766.938

8.278.624

158.920.430

1.383.195

374.281

490.124

‒ 5.012.112

933.506

2.608.438

           
 

Beleidsartikelen

19.432.491

7.923.722

158.867.477

1.338.551

360.137

489.609

‒ 4.892.516

1.043.057

2.613.094

1

Belastingen

2.716.883

2.776.428

154.158.692

126.035

126.404

‒ 281.789

400.074

239.615

1.867.211

2

Financiële Markten

25.023

25.023

7.441

‒ 1.004

‒ 4

2.170

‒ 83

‒ 83

‒ 247

3

Financierings-activiteiten publiek-private sector

760.104

1.038.446

1.204.300

199.391

105.866

808.148

496.798

590.798

569.154

4

Internationale Fin. Betrekkingen

2.274.076

359.220

15.257

1.011.957

3.899

‒ 3.217

‒ 9.001

31

‒ 4.717

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen

10.015.244

83.444

256.172

0

121.800

‒ 37.875

‒ 5.998.348

1.652

‒ 45.000

6

Btw-Compensatiefonds

3.225.010

3.225.010

3.225.010

2.172

2.172

2.172

226.693

226.693

226.693

9

Douane

416.151

416.151

605

0

0

0

‒ 8.649

‒ 15.649

0

           
 

Niet-Beleidsartikelen

334.447

354.902

52.953

44.644

14.144

515

‒ 119.596

‒ 109.551

‒ 4.656

8

Apparaat kerndepartement

256.491

256.491

52.953

‒ 129

‒ 129

515

3.133

3.133

‒ 4.656

10

Nog onverdeeld

77.956

98.411

0

44.773

14.273

0

‒ 122.729

‒ 112.684

0

Wijzing van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotwetverschillen (6)= (5)-(4)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

Totaal

16.138.021

9.586.411

162.018.992

14.928.647

9.434.462

163.660.325

‒ 1.209.374

‒ 151.949

1.641.333

           
 

Beleidsartikelen

15.878.526

9.326.916

161.970.180

14.662.202

9.179.648

163.606.765

‒ 1.214.323

‒ 147.268

1.636.585

1

Belastingen

3.242.992

3.142.447

155.744.114

2.993.663

3.061.677

157.215.788

‒ 249.329

‒ 80.770

1.471.674

2

Financiële Markten

23.936

24.936

9.364

48.054

48.562

10.321

24.118

23.628

958

3

Financierings-activiteiten publiek-private sector

1.456.293

1.735.110

2.581.602

1.414.354

1.693.064

2.783.753

‒ 41.938

‒ 42.046

202.151

4

Internationale Fin. Betrekkingen

3.277.032

363.150

7.323

1.628.249

363.829

6.828

‒ 1.648.784

679

‒ 495

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen

4.016.896

206.896

173.297

4.761.921

198.506

166.594

745.025

‒ 8.390

‒ 6.703

6

Btw-Compensatiefonds

3.453.875

3.453.875

3.453.875

3.422.490

3.422.490

3.422.490

‒ 31.385

‒ 31.385

‒ 31.385

9

Douane

407.502

400.502

605

393.472

391.518

990

‒ 14.029

‒ 8.984

385

           
 

Niet-Beleidsartikelen

259.495

259.495

48.812

266.444

254.814

53.560

6.949

‒ 4.681

4.748

8

Apparaat kerndepartement

259.495

259.495

48.812

266.444

254.814

53.560

6.949

‒ 4.681

4.748

10

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nationale Schuld (IXA)

Wijzing van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXA) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

Totaal

37.186.983

37.186.983

33.671.966

‒ 278.908

‒ 278.908

3.646.190

2.510.766

2.510.766

‒ 3.392.054

           

11

Financiering Staatsschuld

35.655.308

35.655.308

24.178.000

‒ 278.908

‒ 278.908

1.579.000

2.410.766

2.410.766

‒ 3.461.430

12

Kasbeheer

1.531.675

1.531.675

9.493.966

0

0

2.067.190

100.000

100.000

69.376

Wijzing van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXA) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotwetverschillen (6)= (5)-(4)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

Totaal

39.418.841

39.418.841

33.926.102

42.022.190

42.022.190

33.212.725

2.603.349

2.603.349

‒ 713.377

           

11

Financiering Staatsschuld

37.787.166

37.787.166

22.295.570

40.638.067

40.638.067

22.299.175

2.850.901

2.850.901

3.605

12

Kasbeheer

1.631.675

1.631.675

11.630.532

1.384.123

1.384.123

10.913.549

‒ 247.552

‒ 247.552

‒ 716.982

Licence