Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2019–2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) ISB

(4) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.524.800

9.618.660

19.378

3.001

9.689

24.248

7.550

7.550

0

‒ 1.416.159

‒ 1.572.796

9.684

              
 

Beleidsartikelen

            

11

Integraal waterbeleid

30.755

45.362

0

13.458

9.157

12.465

   

‒ 1.450

‒ 1.751

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

26.820

41.436

4.450

5.049

‒ 776

0

   

1.316

‒ 6.606

‒ 1.229

14

Wegen en verkeersveiligheid

76.987

93.317

6.782

21.035

19.293

222

2.550

2.550

 

35.079

2.185

‒ 1.142

16

Spoor

11.497

13.157

0

21.134

20.628

750

   

‒ 114

‒ 3.214

0

17

Luchtvaart

40.424

27.329

1.365

10.725

3.793

‒ 140

   

‒ 11.804

‒ 1.503

262

18

Scheepvaart en Havens

6.070

38.555

0

24.864

222

0

   

4.889

19.089

457

19

Klimaat

44.302

46.164

0

6.332

7.097

3.500

   

4.986

4.036

3.433

20

Lucht en Geluid

24.825

27.603

0

‒ 1.219

‒ 919

0

   

17.898

9.833

893

21

Duurzaamheid

50.173

49.962

0

‒ 14.790

‒ 15.011

0

5.000

5.000

 

34.803

‒ 7.111

142

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

29.349

33.802

250

‒ 3.919

‒ 1.652

0

   

26

‒ 1.084

0

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

53.728

52.786

0

0

0

0

   

2.533

2.533

0

24

Handhaving en toezicht

108.072

108.072

0

10.000

10.000

0

   

16.726

16.726

0

25

Brede doeluitkering

898.544

899.965

0

‒ 78

32.756

0

   

48.051

22.888

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

7.795.954

7.795.954

0

‒ 329.126

‒ 329.126

0

   

‒ 1.460.505

‒ 1.457.430

0

 

Niet-beleidsartikelen

            

97

Algemeen Departement

50.214

62.073

1.101

21.162

29.153

800

   

68.116

7.815

148

98

Apparaat Kerndepartement

293.059

299.115

5.430

6.648

13.348

6.651

   

19.044

16.532

6.720

99

Nog onverdeeld

‒ 15.973

‒ 15.992

0

211.726

211.726

0

   

‒ 195.753

‒ 195.734

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat (XII) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Totaal geraamd (5)=(1)+(2)+(3)+(4)

(6) Realisatie

Slotverschillen (7) = (6) - (5)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

8.119.192

8.063.103

53.310

8.105.024

8.004.956

51.906

‒ 14.168

‒ 58.147

‒ 1.404

         
         

42.763

52.768

12.465

41.220

48.421

12.050

‒ 1.543

‒ 4.347

‒ 415

33.185

34.054

3.221

25.560

34.025

3.202

‒ 7.625

‒ 29

‒ 19

135.651

117.345

5.862

126.324

98.715

4.041

‒ 9.327

‒ 18.630

‒ 1.821

32.517

30.571

750

30.714

31.659

249

‒ 1.803

1.088

‒ 501

39.345

29.619

1.487

37.066

28.695

1.631

‒ 2.279

‒ 924

144

35.823

57.866

457

35.641

57.139

427

‒ 182

‒ 727

‒ 30

55.620

57.297

6.933

54.909

55.891

5.780

‒ 711

‒ 1.406

‒ 1.153

41.504

36.517

893

32.038

36.862

2.136

‒ 9.466

345

1.243

75.186

32.840

142

74.157

29.867

171

‒ 1.029

‒ 2.973

29

25.456

31.066

250

21.788

30.339

1

‒ 3.668

‒ 727

‒ 249

56.261

55.319

0

55.852

55.242

0

‒ 409

‒ 77

0

134.798

134.798

0

134.798

134.798

0

0

0

0

946.517

955.609

0

952.739

955.610

0

6.222

1

0

6.006.323

6.009.398

0

6.010.410

6.010.410

0

4.087

1.012

0

         

139.492

99.041

2.049

142.070

79.742

944

2.578

‒ 19.299

‒ 1.105

318.751

328.995

18.801

329.738

317.541

21.274

10.987

‒ 11.454

2.473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+ of -)

Baten-lasten agentschap Rijkswaterstaat

      
       

Totale baten

2.457.832

218.581

119.408

2.795.821

2.764.979

‒ 30.842

Totalen lasten

2.448.832

209.581

99.051

2.757.464

2.743.242

‒ 14.222

Saldo van baten en lasten

9.000

9.000

20.357

38.357

21.737

‒ 16.620

       

Totale kapitaalontvangsten

79.981

‒ 46.781

‒ 5.823

27.377

26.796

‒ 581

Totale kapitaaluitgaven

127.796

‒ 83.035

‒ 6.724

38.037

37.951

‒ 86

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+ of -)

Baten-lasten agentschap ILT

      
       

Totale baten

145.629

10.000

16.475

172.104

157.174

‒ 14.930

Totalen lasten

145.629

10.000

16.475

172.104

156.869

‒ 15.235

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

304

304

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

18

18

Totale kapitaaluitgaven

‒ 200

0

0

‒ 200

9

209

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+ of -)

Baten-lasten agentschap KNMI

      
       

Totale baten

83.042

400

984

84.426

85.248

822

Totalen lasten

83.042

400

984

84.426

86.000

1.574

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

‒ 752

‒ 752

       

Totale kapitaalontvangsten

2.673

3.237

0

5.910

1.282

‒ 4.628

Totale kapitaaluitgaven

4.402

3.577

0

7.979

2.706

‒ 5.273

Licence