Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (Slotwet) bedragen x EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.921.265

3.096.124

79.692

1.787.674

– 93.276

0

910.362

27.060

0

4.619.301

3.029.908

79.692

4.043.528

3.046.803

59.102

– 575.773

16.895

– 20.590

                                       
 

Beleidsartikelen

1.921.265

3.096.124

79.692

1.787.674

– 93.276

0

910.362

27.060

0

4.619.301

3.029.908

79.692

4.043.528

3.046.803

59.102

– 575.773

16.895

– 20.590

                                       

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

410.767

532.289

6.491

164.410

24.437

0

222.184

– 29.896

0

797.361

526.830

6.491

899.483

515.698

8.809

102.122

– 11.132

2.318

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

461.310

730.477

 

481.666

0

 

192.551

– 859

 

1.135.527

729.618

 

833.191

723.347

 

– 302.336

– 6.271

 

3

Sociale vooruitgang

371.113

791.093

 

371.974

7.705

 

– 34.998

– 4.258

 

708.089

794.540

 

675.971

780.599

 

– 32.118

– 13.941

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

631.118

787.260

 

479.924

3.000

 

517.580

– 4.900

 

1.628.622

785.360

 

1.466.524

771.565

 

– 162.098

– 13.795

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

46.957

255.005

73.201

289.700

– 128.418

0

13.045

66.973

0

349.702

193.560

73.201

168.359

255.594

50.293

– 181.343

62.034

– 22.908

Licence