Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vastgestelde begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019
(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

121.353

121.353

5.865

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Raad van State

59.844

59.844

1.950

2

Algemene Rekenkamer

30.223

30.223

1.217

3

De Nationale ombudsman

17.961

17.961

2.189

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.282

4.282

199

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.855

1.855

60

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.819

2.819

200

8

Kabinet Gouverneur St. Maarten

2.024

2.024

50

9

Kiesraad

2.345

2.345

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

10

Nog onverdeeld

0

0

0

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen. (Bedragen x € 1 mln.)

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen. (Bedragen x € 1 mln.)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen. (Bedragen x € 1 mln.)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen. (Bedragen x € 1 mln.)
Licence