Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het BES-fonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vastgestelde begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019
(bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

80.239

108.756

38.292

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Versterken rechtsstaat

40.434

40.434

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

11.198

11.198

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

28.517

38.292

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

6.037

6.037

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

6

Apparaat

21.428

21.428

0

7

Nog onverdeeld

1.142

1.142

0

Vastgestelde begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Koninkrijksrelaties (IV)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

38.279

38.279

38.279

         
 

Beleidsartikelen

     

1

BES-Fonds

38.279

38.279

38.279

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.)1 Koninkrijksrelaties (IV)

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Koninkrijksrelaties (IV)

1 Door het afronden van de bedragen in miljoenen per artikel, kan er een afrondingsverschil in het totaal op hoofstukniveau ontstaan.

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.) Koninkrijksrelaties (IV)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Koninkrijksrelaties (IV)
Licence