Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

19.022.542

7.534.228

158.920.430

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Belastingen

2.716.883

2.776.428

154.158.692

2

Financiële markten

25.023

25.023

7.441

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

15.708

294.050

1.204.300

4

Internationale financiële betrekkingen

2.274.076

359.220

15.257

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

83.444

256.172

6

Btw-compensatiefonds

3.225.010

3.225.010

3.225.010

9

Douane

416.151

416.151

605

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

8

Apparaat kerndepartement

256.491

256.491

52.953

10

Nog onverdeeld

77.956

98.411

0

Vastgestelde begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

37.186.983

37.186.983

33.671.966

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Financiering staatsschuld

35.655.308

35.655.308

24.178.000

12

Kasbeheer

1.531.675

1.531.675

9.493.966

Begrote departementale uitgaven Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)

Begrote departementale uitgaven Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)

Begrote departementale ontvangsten Ministerie van Financiën voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)

Begrote departementale ontvangsten Ministerie van Financiën voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)

Begrote departementale niet-belastingontvangsten Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)

Begrote departementale niet-belastingontvangsten Ministerie van Financiën naar beleidsterrein voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)

Begrote uitgaven Nationale Schuld voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)

Begrote uitgaven Nationale Schuld voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)

Begrote ontvangsten Nationale Schuld voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)

Begrote ontvangsten Nationale Schuld voor 2019 (bedragen x € 1 mln.)
Licence