Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019
(bedragen x € 1.000)

Art.no.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (X)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.724.903

10.477.053

311.693

         
 

Beleidsartikelen

10.974.010

8.726.160

286.648

1

Inzet

171.739

199.488

6.707

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

842.097

842.097

20.429

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.427.287

1.427.287

6.432

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

799.984

799.984

12.043

5

Taakuitvoering marechaussee

405.344

405.344

4.587

6

Investeringen krijgsmacht

5.115.563

2.839.964

123.056

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

932.220

932.220

32.406

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.279.776

1.279.776

80.988

         
 

Niet-beleidsartikelen

1.750.893

1.750.893

25.045

9

Algemeen

105.779

105.779

10

Apparaat kerndepartement

1.626.034

1.626.034

25.045

11

Geheim

7.586

7.586

 

12

Nog onverdeeld

11.494

11.494

 
Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Paresto

235

0

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het departement verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Uitgaven begroting X Defensie 2019 (in miljoenen euro)

Uitgaven begroting X Defensie 2019 (in miljoenen euro)

Ontvangsten begroting X Defensie 2019 (in miljoenen euro)

Ontvangsten begroting X Defensie 2019 (in miljoenen euro)
Licence