Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019
(Bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.457.671

4.486.362

4.179.847

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Goed functionerende economie en markten

197.060

196.389

31.062

2

Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

2.087.514

889.968

113.157

3

Toekomstfonds

149.275

181.977

28.500

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

10.605.329

2.799.175

2.232.211

5

Een veilig Groningen met perspectief

140.111

140.471

1.749.491

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

40

Apparaat

278.382

278.382

25.426

41

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2019
(Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

48.713

48.713

0

Dienst ICT Uitvoering

284.200

284.200

0

Nederlandse Emissieautoriteit

10.116

10.116

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

514.005

514.005

0

Totaal

857.034

857.034

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2019
(Bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

7.113

6.000

Dienst ICT Uitvoering

52.200

23.000

Nederlandse Emissieautoriteit

1.700

1.300

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

20.499

12.500

Totaal

81.512

42.800

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verdeeld over de beleidsartikelen en niet beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2019 (bedragen x € 1 mln)

Geraamde uitgaven 2019 (bedragen x € 1 mln)

Geraamde ontvangsten 2019 (bedragen x € 1 mln)

Geraamde ontvangsten 2019 (bedragen x € 1 mln)
Licence